Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
warrantor
/'wɔrəntə/ Cách viết khác : (warrantor) /'wɔrəntɔ:/
Jump to user comments
danh từ
  • (pháp lý) người đứng bảo đảm
Related words
Related search result for "warrantor"
Comments and discussion on the word "warrantor"