Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
within
/wi' in/
Jump to user comments
giới từ
 • ở trong, phía trong, bên trong, trong
  • within the castle
   bên trong lâu đài
  • within doors
   trong nhà; ở nhà
  • within four walls
   trong (giữa) bốn bức tường
 • trong vòng, trong khong
  • within three months
   trong vòng ba tháng
  • within the next week
   trong khong tuần tới
  • within an hour
   trong vòng một giờ
  • within three miles
   không quá ba dặm
 • trong phạm vi
  • within one's power
   trong phạm vi quyền hạn của mình
  • within the four corners of the law
   trong phạm vi pháp luật
  • to do something within oneself
   làm việc gì không bỏ hết sức mình ra
  • within hearing
   ở gần có thể nghe được, ở gần có thể bị nghe thấy
phó từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ở trong, bên trong, ở phía trong
  • to decorate the house within and without
   trang hoàng ngôi nhà c trong lẫn ngoài
  • to go within
   đi vào nhà, đi vào phòng
  • is Mr. William within?
   ông Uy-li-am có (ở) nhà không?
 • (nghĩa bóng) trong lưng tâm, trong thâm tâm, trong tâm hồn
  • such thoughts make one pure within
   những ý nghĩ như vậy làm cho tâm hồn người ta trong sạch
danh từ
 • phía trong, bên trong
  • from within
   từ bên trong
Related search result for "within"
Comments and discussion on the word "within"