Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
yên ổn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Bình yên, ổn định, không có gì đe doạ: yên ổn làm ăn.
Related search result for "yên ổn"
Comments and discussion on the word "yên ổn"