Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
écorner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm mẻ góc
  • écorner un table
   làm mẻ góc bàn
 • làm hao hụt; làm tổn thương
  • écorner sa fortune
   làm hao hụt tài sản
  • écorner la foi conjugale
   làm tổn thương đến nghĩa vợ chồng
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) cắt sừng
  • écorner un taureau
   cắt sừng con bò mộng
  • vent à écorner les boeufs
   gió rất mạnh
Related search result for "écorner"
Comments and discussion on the word "écorner"