Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đàm tiếu hôi phi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đàm tiếu phi hôi: Vốn rút gọn từ câu của: "Vũ phiến luân câu đàm tiếu, gian nhi cường lỗ hôi phi yên tuyết." Nghĩa là: (Chu Du) Khăn lượt quạt lông đang nói cười mà cường địch (đánh tan tác quân địch) như tro bay khói bặt. Lấy trong bài từ "Xích bích hoài cổ" theo điệu "Niệm Cô Kiều" của Tô Thức đời Tống. "Đàm tiếu hôi phi" chỉ việc bị đánh tan tác một cách nhanh chóng, dễ dàng
  • Cả câu nói việc Tào Tháo bị Chu Du đánh bại ở trận Xích Bích Đây là trận đánh mà nhờ mưu trí, liên quân Tôn Quyền, Lưu Bị đã nhờ mưu trí mà lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh
Related search result for "Đàm tiếu hôi phi"
Comments and discussion on the word "Đàm tiếu hôi phi"