Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đào kia đành trả mận này
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thơ cổ nhạc Phủ, nghĩa là cây đào sinh trên giếng lộ, bên có cây Lý. Con sâu đến cắn rễ D0ào, cây Lý chết thế cho cây Đào (Lý tức là cây Mận)
  • Ví người chế chân cho nhau trong lúc hoạn nạn
Related search result for "Đào kia đành trả mận này"
Comments and discussion on the word "Đào kia đành trả mận này"