Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
trầm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 d. Trầm hương (nói tắt). Đốt trầm. Hương trầm. Gỗ trầm.
  • 2 I đg. (ph.). Chìm, hoặc làm cho chìm ngập dưới nước. Thuyền bị trầm. Trầm người dưới nước đến ngang ngực.
  • II t. (ph.). (Ruộng) trũng, ngập nước. Cánh đồng .
  • 3 t. 1 (Giọng, tiếng) thấp và ấm. Giọng trầm. Tiếng nhạc khi trầm khi bổng. Hát ở bè trầm. 2 Có biểu hiện kém sôi nổi, kém hoạt động. Phong trào của đơn vị còn trầm. Người trầm tính.
Related search result for "trầm"
Comments and discussion on the word "trầm"