Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đi săn đón người hiền
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Vua Văn Vương nhà Chu đi săn để đón ông già Lã Vọng (Tức Lã Thượng - Khương Tử Nha)
Related search result for "Đi săn đón người hiền"
Comments and discussion on the word "Đi săn đón người hiền"