Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ối chao ôi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. ối trời ôi. Thán từ dùng để tỏ sự đau đớn, sự thất vọng.
Related search result for "ối chao ôi"
Comments and discussion on the word "ối chao ôi"