Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sóng sánh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt Nói nước đựng trong vật gì chao đi, chao lại: Cầm bát canh sao để nó sóng sánh thế.
Related search result for "sóng sánh"
Comments and discussion on the word "sóng sánh"