Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ống khói
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. 1. ống để thông khói : ống khói nhà máy. 2. (đph). Nh. Thông phong.
Related search result for "ống khói"
Comments and discussion on the word "ống khói"