Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ớt chỉ thiên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ớt quả nhỏ, đỏ và nhọn, hướng lên trên.
Related search result for "ớt chỉ thiên"
Comments and discussion on the word "ớt chỉ thiên"