Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cesser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thôi; đình
  • Cesser le combat
   thôi đánh nhau
nội động từ
 • thôi, dứt, hết
  • L'orage a cessé
   cơn dông đã dứt
  • cessez de parler
   thôi đừng nói nữa
Related search result for "cesser"
Comments and discussion on the word "cesser"