Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
concéder
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhượng, nhượng quyền
  • Concéder un terrain
   nhượng một đám đất
 • nhượng bộ (một điểm đang tranh cãi); cho là
  • Concéder un point
   nhượng bộ một điểm
  • Vous concéderez bien que j'ai raison
   chắc anh phải cho là tôi có lý
Related words
Related search result for "concéder"
Comments and discussion on the word "concéder"