Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
distinguer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phân biệt
  • Distinguer le vrai du faux
   phân biệt thực giả
 • nhận thấy, nhận rõ
  • Distinguer une lumière à l'horizon
   nhận thấy được một ánh sáng ở chân trời
 • chú ý đặc biệt, coi trọng, quý mến
  • Distinguer quelqu'un
   quý mến ai
nội động từ
 • phân biệt, lựa chọn
  • Elle sait distinguer
   cô ta biết phân biệt, cô ta biết lựa chọn
Related search result for "distinguer"
Comments and discussion on the word "distinguer"