Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
distribution
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự chia, sự phát, sự phân, sự phân phát; sự phân phối
  • Distribution des lettres
   sự phát thư
  • Distribution des vivres
   sự cấp phát lương thực thực phẩm
  • Distribution des rôles d'un film
   sự phân vai trong một phim
  • Distribution des prix
   sự phát phần thưởng
  • Distribution de l'électricité
   sự phân phối điện
 • (ngành in) sự phân phối chữ về ô
 • sự bố trí, sự sắp đặt; cách bố trí, cách sắp đặt
  • Une heureuse distribution d'un appartement
   cách khéo bố trí một căn hộ
 • (cơ học) cơ cấu phối khí
Related words
Related search result for "distribution"
Comments and discussion on the word "distribution"