Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
essentiel
Jump to user comments
tính từ
 • xem essence 1, 2
  • La raison est essentielle à l'homme
   lý tính là thuộc bản chất con người
 • cốt yếu
  • L'air est essentiel à la vie
   không khí cốt yếu cho sự sống
 • chủ yếu
  • Point essentiel
   điểm chủ yếu
 • huile essentielle+ tinh dầu
  • maladie essentielle
   (y học) bệnh vô căn
danh từ giống đực
 • cái chủ yếu, điểm chủ yếu
Related search result for "essentiel"
Comments and discussion on the word "essentiel"