Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
habillé
Jump to user comments
tính từ
 • ăn mặc
  • Habillé de blanc
   ăn mặc đồ trắng
 • ăn mặc chỉnh tề
  • Tout le monde est venu très habillé
   mọi người đều đến ăn mặc rất chỉnh tề
 • hợp với buổi lễ
  • Fourrure vraiment habillée
   tấm áo da lông thực là hợp với buổi lễ
danh từ giống đực
 • (L'habillé de soie) (thân mật) con lợn
Related words
Related search result for "habillé"
Comments and discussion on the word "habillé"