Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
individuel
Jump to user comments
tính từ
 • xem individu
  • Hérédité individuelle
   (sinh vật học; sinh lý học) di truyền cá thể
  • Propriété individuelle
   sở hữu cá thể
  • Hygiène individuelle
   vệ sinh cá nhân
 • cá biệt
  • Cas individuel
   trường hợp cá biệt
danh từ giống đực
 • cái cá thể
  • L'individuel et le collectif
   cái cá thể và cái tập thể
 • (triết học) cái cá biệt
Related search result for "individuel"
Comments and discussion on the word "individuel"