Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), English - Vietnamese)
moderne
Jump to user comments
tính từ
 • hiện đại
  • Confort moderne
   tiện nghi hiện đại
 • cận đại
  • Histoire moderne
   lịch sử cận đại
  • classes modernes
   lớp tân học (ở trường trung học đối với lớp cổ điển)
danh từ giống đực
 • cái hiện đại
 • (số nhiều) các tác giả hiện đại, phái tân
  • Les anciens et les modernes
   các tác giả cổ đại và các tác giả hiện đại
  • Querelle des anciens et des modernes
   cuộc tranh luận giữa phái cựu và phái tân
Related search result for "moderne"
Comments and discussion on the word "moderne"