Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
paraître
Jump to user comments
nội động từ
 • hiện ra, xuất hiện; lộ ra
  • Le soleil paraît
   mặt trời xuất hiện
  • Son orgueil paraît dans toutes ses actions
   tính kiêu ngạo của nó lộ ra trong mọi hành vi
 • có mặt
  • Il n'a pas paru à son travail depuis deux jours
   hai ngày nay nó không có mặt ở nơi làm việc
 • có vẻ; tỏ vẻ
  • Cela paraît louche
   điều đó có vẻ ám muội
 • (được) xuất bản; (được) đăng
  • Livre qui vient de paraître
   sách mới xuất bản
  • Article qui paraît au journal
   bài đăng trên báo
  • à paraître prochainement
   sắp phát hành (thường thấy trên mục quảng cáo)
 • tỏ vẻ ta đây
  • Chercher à paraître
   tìm cách tỏ vẻ ta đây
động từ không ngôi
 • hình như
  • Il paraît qu'il n'est pas content
   hình như nó không bằng lòng
danh từ giống đực
 • (triết học) bề ngoài
  • Le paraître et la réalité
   bề ngoài và thực tế
Related words
Related search result for "paraître"
Comments and discussion on the word "paraître"