Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
supérieur
Jump to user comments
tính từ
 • trên, thượng
  • Mâchoire supérieure
   hàm trên
  • Etage supérieur
   tầng trên hơn, lớn hơn
  • Température supérieure à la normale
   nhiệt độ cao hơn mức thường
 • cao, cao thượng, cao siêu
  • Talent supérieur
   tài cao
  • Esprit supérieur
   tinh thần cao thượng
 • bậc cao, cao cấp, cao đẳng
  • Ecole supérieure
   trường cao đẳng
  • Animaux supérieurs
   động vật bậc cao
  • Produit supérieur
   sản phẩm cao cấp
 • trịch thượng, kẻ cả
  • Air supérieur
   vẻ trịch thượng
 • (tôn giáo) bề trên
  • Le Père supérieur
   Cha bề trên
danh từ giống đực
 • cấp trên, thượng cấp
  • Suivre l'exemple de ses supérieurs
   theo gương các cấp trên
 • (tôn giáo) viện trưởng; bề trên
  • Supérieur d'un monastère
   viện trưởng một tu viện
 • người hơn mình
  • Heureux de rencontrer son supérieur
   sung sướng được gặp người hơn mình
Related search result for "supérieur"
Comments and discussion on the word "supérieur"