Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
turbulent
Jump to user comments
tính từ
 • nghịch ngợm, hiếu động
  • Enfant turbulent
   em bé nghịch ngợm
 • (văn học) xáo động, rạo rực
  • Des passions turbulentes
   dục vọng rạo rực
 • chảy rối
  • Rivière turbulente
   con sông chảy rối
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thích phá rối, thích nhộn nhạo
danh từ giống đực
 • thiết bị ép da
  • Turbulent de mégisserie
   thiết bị ép da thuộc phèn
Related search result for "turbulent"
Comments and discussion on the word "turbulent"