Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
abandon
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự bỏ, sự từ bỏ, sự ruồng bỏ
  • Abandon de privilèges
   sự từ bỏ đặc quyền
 • abandon à la providence+ phó thác cho trời
  • vivre dans l'abandon
   sống trong cảnh bơ vơ, không ai ngó ngàng tới
  • abandon du style
   sự phóng túng trong lời văn
  • abandon de poste
   sự đào nhiệm
  • abandon de soi-même
   sự quên mình
  • à l'abandon
   bỏ liều, bỏ thí
  • Un jardin laissé à l'abandon
   khu vườn bị bỏ hoang phế
  • avec abandon
   thả lỏng, thư thái
  • S'étendre avec abandon
   nằm xoài thư thái
Related search result for "abandon"
Comments and discussion on the word "abandon"