Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
admettre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chấp nhận; công nhận
  • Admettre un principe
   chấp nhận một nguyên tắc
  • J'admets que j'ai eu tort
   tôi thừa nhận rằng tôi đã sai lầm
  • Être admis à un examen
   thi đỗ
 • thu nhận, thu nạp; cho vào
  • Admettre dans une association
   thu nhận vào một hội
  • Les gaz sont admis dans le cylindre
   khí được thu nạp vào xy lanh
  • Une ruelle qui ne peut admettre de voitures
   ngõ nhỏ không cho xe vào được
 • dung thứ, cho phép
  • Cette règle n'admet aucune exception
   qui tắc đó không cho phép có ngoại lệ
 • cho là
  • Admettons que cela soit vrai
   cho là cái đó đúng thật đi
Related words
Related search result for "admettre"
Comments and discussion on the word "admettre"