Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
amorce
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • mồi (mồi câu, mồi lửa...)
  • Le blé, le pain, le sang, les vers servent d'amorces
   lúa mì, bánh mì, máu, sâu đều dùng làm mồi câu
 • bả
  • Les amorces des honneurs
   bả vinh hoa
 • sự bắt đầu; bước đi
  • L'amorce d'une négociation
   bước đầu của cuộc thương lượng
 • đoạn đầu (của con đường đang đắp)
 • (tin học) phần kéo theo sự xuất hiện nhiều chỉ lệnh kế tiếp (trong một chương trình)
Related words
Related search result for "amorce"
Comments and discussion on the word "amorce"