Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bình Long
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây tỉnh Bình Phước. Diện tích 1331,04km2. Số dân 157.496 (1993), gồm các dân tộc: Xtiêng, Khơme, Kinh, v.v.. Thuộc vùng đất đỏ bazan và đất xám, địa hình thoải từ đông sang tây. Đất nông nghiệp chiếm 35,4%, đất lâm nghiệp chiếm 17% diện tích. Sông Sài Gòn, sông Bé chảy qua. Huyện gồm 2 thị trấn (An Lộc, Chơn Thành) huyện lị, 17 xã
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Hoà An (Cao Bằng), h. Võ Nhai (Thái Nguyên), h. Bình Sơn (Quảng Ngãi), h. Châu Phú (An Giang)
Related search result for "Bình Long"
Comments and discussion on the word "Bình Long"