Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hội long vân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Long vân hội, hội rồng mây, chỉ việc gặp thời cơ tốt
  • Kinh dịch: "Vân tùng long, phong tùng hổ" (Mây theo rồng, gió theo hổ), là nói những vật cùng chí loại thường cảm ứng mà tìm đến với nhau
  • Còn dùng chỉ sự thi đậu
  • Nguyễn Công Trứ:
  • Duyên ngư thủy long vân hội còn đó
  • Miếng đỉnh chung cho biết mùi đời
  • Gia Huấn ca:
  • Bấy lâu những đợi Long vân
  • Đào tơ liễu yếu gởi thân anh hùng
Related search result for "Hội long vân"
Comments and discussion on the word "Hội long vân"