Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Văn Kỷ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Trần Chánh Kỷ; cuối thế kỷ, Vân Trình, Phong Điền, Thừa Thiên) Giữ chức Trung thư lệnh. ông là người bảo vệ cho Ngô Thì Nhậm được gặp Quang Trung và cũng được Quang Trung giao việc liên hệ với La Sơn phu tử Nguyễn Thiệp. Có nhiều công lao trong việc quân sự và ngoại giao. Dưới triều Cảnh Thịnh, bị Bùi Đắc Tuyên bắt đi đày. Khi Gia Long lên ngôi, Trần Văn Kỷ trẫm mình để giữ tiết
Related search result for "Trần Văn Kỷ"
Comments and discussion on the word "Trần Văn Kỷ"