Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bạch Long Vĩ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Huyện đảo ở vịnh Bắc Bộ, thuộc thành phố Hải Phòng, cách Đồ Sơn 110km về phía đông. Diện tích trên 20,7km2, độ cao 58m. Dân số khoảng 2.000
Related search result for "Bạch Long Vĩ"
Comments and discussion on the word "Bạch Long Vĩ"