Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bắn Nhạn ven mây
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ý nói trổ tài thi đỗ cao dù bài thi có khó. Chữ "Nhạn" có thể lấy ý từ chữ "Nhạn Tháp" hay "Nhạn tháp đề danh" là nói sự thi đỗ đại khoa
  • Đời Đường từ sau những năm Thần Tông (705 - 707), những người mới đỗ Tiến sĩ bắt chước Trương Cử đến tháp Nhạn ở chùa Từ ân (Nay thuộc Trường An, Thiểm Tây) đề tên mình lên tháp
  • Vân Tiên:
  • Chí lăm bắn nhạn ven mây
  • Danh tôi đặng rạng tiếng thầy bay xa
Related search result for "Bắn Nhạn ven mây"
Comments and discussion on the word "Bắn Nhạn ven mây"