Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chằm Vân Mộng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên một cái hồ lớn ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, xưa là 2 đầm Vân và Mộng. Đầm Vân ở Giang Bắc, đầm Mộng ở Giang Nam, sau cả hai bị bồi đắp thành một vùng đất màu mỡ, dân cư đông đúc, cảnh vật rất đẹp nên gọi chung là Vân Mộng
  • Tư Mã Tương Như có câu: "Thôn Nhược Vân Mộng già bác cửu cơ kỳ hung trung" (Nuốt 8, 9 cái đầm Vân Mộng vào trong bụng), ý nói chí khí lớn lao
Related search result for "Chằm Vân Mộng"
Comments and discussion on the word "Chằm Vân Mộng"