Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
commencement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự bắt đầu
  • Commencement de fatigue
   sự bắt đầu mệt
 • bước đầu
  • Ses commencements ont été pénibles
   bước đầu của anh ta rất khó nhọc
 • (số nhiều) khái niệm cơ bản
 • đầu
  • Commencement de l'année
   đầu năm
 • il y a un commencement à tout+ việc gì cũng phải bắt đầu, việc gì cũng phải học mới biết
Related words
Related search result for "commencement"
Comments and discussion on the word "commencement"