Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
confondre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trộn lẫn, hỗn hợp
  • Cours d'eau qui confondent leurs eaux
   những con sông hợp dòng nước với nhau
 • lẫn lộn
  • Confondre un mot avec un autre
   lẫn lộn một từ với một từ khác
 • (nghĩa bóng) làm cho bối rối, làm cho bẽ mặt, làm cho chưng hửng
  • Confondre un adversaire
   làm cho đối thủ phải bẽ mặt
 • làm cho ngạc nhiên
  • Voilà qui me confond
   đó là điều làm cho tôi ngạc nhiên
 • làm cho áy náy (vì cảm động)
  • Vos bontés me confondent
   lòng tốt của anh làm tôi áy náy
 • (từ cũ, nghĩa cũ) làm nhụt; làm hỏng
  • Confondre l'orgueil de quelqu'un
   làm nhụt tính kiêu ngạo của ai
  • Confondre les plans de l'ennemi
   làm hỏng kế hoạch của địch
Related search result for "confondre"
Comments and discussion on the word "confondre"