Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
séparer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tách, phân, chia rẽ
  • Séparer les bons avec les méchants
   tách những người tốt ra khỏi những kẻ ác
  • Séparer une chambre en trois
   chia phòng ra làm ba
  • Séparer une question de l'ensemble du problème
   tách một vấn đề ra khỏi toàn bộ sự việc
 • phân tách
  • La mer sépare la France de l'Angleterre
   biển phân cách nước Pháp với nước Anh
 • chia rẽ; chia ly
  • Séparer deux amis
   chia rẽ hai người bạn
Related search result for "séparer"
Comments and discussion on the word "séparer"