Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déterminé
Jump to user comments
tính từ
 • xác định
  • Heure déterminée
   giờ xác định
 • quả quyết, quả cảm
  • Air déterminé
   vẻ quả quyết
  • Soldat déterminé
   người lính quả cảm
 • (triết học) quyết định
danh từ giống đực
 • (ngôn ngữ học) cái được hạn định
Related search result for "déterminé"
Comments and discussion on the word "déterminé"