Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Gói trong da ngựa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ chữ: Khỏa ư mã cách. ý nói chết nơi chiến trường
  • Lấy ý từ câu nói của Mã Viện đời Hán: Làm trai phải đánh Đông dẹp Bắc, dẫu chết ở chiến trường lấy da ngựa bọc thây cũng cam lòng." (Hậu hán thư)
Related search result for "Gói trong da ngựa"
Comments and discussion on the word "Gói trong da ngựa"