Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hàm Ly Long
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nóichỗ nguy hiểm
  • Hà Thượng ông nhà nghèo, người con trai lặn xuống sông mò được một hạt châu đáng nghìn vàng, ông bảo: Ngọc Châu này tất là ở hàm con Long Ly. May mày gặp lúc nó ngũ chứ nếu nó thức thì đã chết với nó rồi, còn lấy đâu mà được ngọc nữa."
Related search result for "Hàm Ly Long"
Comments and discussion on the word "Hàm Ly Long"