Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hoa Tử vi trên ao Phượng Hoàng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nguyên văn: Phượng hoàng trì thượng chi tử vi
  • Đời Đường, tòa Trung thư ở trong cung cấm gần chổ vua, bên tòa có ao nên người ta gọi tòa Trung thư là ao phượng Hoàng (ý nói địa vị cao quý). Lại vì trong tòa trồng hoa Tử vi nên còn gọi là Tòa Tử vi
Related search result for "Hoa Tử vi trên ao Phượng Hoàng"
Comments and discussion on the word "Hoa Tử vi trên ao Phượng Hoàng"