Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
intelligence
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • trí tuệ, trí năng
  • L'intelligence humaine
   trí tuệ của loài người
 • năng lực nhận thức, trí thông minh
  • Avoir l'intelligence vive
   có trí thông minh sắc sảo
 • sự hiểu biết, sự thông thạo
  • Avoir l'intelligence des affaires
   hiểu biết công việc
 • bậc đại trí
  • C'est une intelligence
   đó là một bậc đại trí
 • sự hòa hợp
  • Vivre en parfaite intelligence avec quelqu'un
   sống hoàn toàn hòa hợp với ai
 • (số nhiều) sự liên hệ bí mật, sự nội ứng
  • Entretenir des intelligences avec l'ennemi
   liên hệ bí mật với địch
  • être d'intelligence avec quelqu'un
   thông đồng với ai
  • Intelligence Service
   Cục tình báo (Anh)
Related search result for "intelligence"
Comments and discussion on the word "intelligence"