Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
justice
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự công bằng
 • chính nghĩa; công lý
  • La justice d'une cause
   chính nghĩa của một sự nghiệp
  • La force sans la justice
   bạo lực mà không có công lý
 • quyền xét xử, tòa, tổ chức tư pháp
  • Déférer à la justice
   đưa ra tòa
  • La justice vietnamienne
   tổ chức tư pháp Việt Nam
 • bois de justice+ xem bois
  • descente de justice
   cuộc khám tại chỗ, cuộc khám hiện trường
  • en bonne justice
   theo lẽ công bằng
  • faire justice d'une chose
   phủ nhận điều gì, bác bỏ điều gì
  • rendre justice à quelqu'un; faire justice à quelqu'un
   công nhận quyền lợi của ai; công nhận giá trị của ai
  • la Justice
   thần Công lý
Related words
Related search result for "justice"
Comments and discussion on the word "justice"