Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
justice
/'dʤʌstis/
Jump to user comments
danh từ
 • sự công bằng
  • in justice to somebody
   để có thái độ công bằng đối với ai
 • công lý, tư pháp, sự xét xử của toà án; quyền tài phán
  • to bring somebody to justice
   đem ai ra toà, truy tố ai ra toà
IDIOMS
 • High Court of Justice
  • toà án tối cao
  • quan toà, thẩm phán
 • Justice of the Peace
  • thẩm phán trị an
  • quan toà toà án tối cao (ở Anh)
 • to do justice to something
  • biết thưởng thức (biết đánh giá đúng) cái gì
   • he did justice to the dinner
    anh ta thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành
 • to do oneself justice
  • làm xứng với tài năng của mình; dốc hết tài năng để làm việc gì
Related search result for "justice"
Comments and discussion on the word "justice"