Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
justesse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đúng đắn, sự chính xác; sự xác đáng, sự thích đáng
  • La justesse d'une balance
   sự chính xác của cái cân
  • Comparaison qui manque de justesse
   sự so sánh không đúng
  • Répondre avec justesse
   trả lời đúng đắn
  • Justesse d'une expression
   sự thích đáng của một từ ngữ
 • de justesse+ vừa sát
  • Gagner de justesse
   thắng vừa sát
Related words
Related search result for "justesse"
Comments and discussion on the word "justesse"