Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Không đội chung trời
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ chữ Bất cộng đới thiên
  • Kinh lễ quy định thái độ đối với các loại kẻ thù: Kẻ thù của cha, của anh, của bạn. Đối với kẻ thù của cha, quy định rằng "Phụ chi thù, vật dữ cộng đới thiên." (Đối với kẻ thù của cha thì không được đội chung trời)
Related search result for "Không đội chung trời"
Comments and discussion on the word "Không đội chung trời"