Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nguyễn Văn Siêu
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (Kỉ mùi 1799 - Nhâm thân 1872)
 • Danh sĩ đời Tự Đức, tự Tốn Ban, hiệu Phương Đình, quê làng Kim Lữ, huyện Thanh Trì, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)
 • Ông là học trò Phạm Quí Thích, bạn văn chương với Cao Bá Quát, từng nổi tiếng văn học. Thi Hương đỗ á nguyên (cử nhân thứ hai), đến Mậu tuất 1838 đỗ phó bảng lúc 39 tuổi làm quan đến Kiểm thảo Viện Hàn lâm, rồi trãi qua các chức vụ Chủ sự bộ Lễ, Thị giảng học sĩ.
 • Năm Kỉ dậu 1849, ông làm Phó sứ sang Trung Quốc, khi về thăng Học sĩ Viện tập hiên, rồi làm án sát Hà Tĩnh, án sát Hưng Yên
 • Năm Giáp dần 1854 ông dâng sớ điều trần nhiều việc, triều đình bỏ qua không cứu xét đến. Ông chán nản, cáo bịnh từ quan, lui về quê chuyên tâm soạn sách
 • Tài văn chương của ông được đương thời ca tụng:
 • "Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán
 • Thi đáo Tùng. Tuy thất thịnh Đường."
 • Năm Nhâm thân 1872 ông mất, thọ 73 tuổi. Các tác phẩm chính lưu truyền:
 • Phương Đình dư địa chí
 • Chư sử khảo thích
 • Phương Đình tùy bút lục
 • Chư sinh khảo ước
 • Tứ thư bị giang
 • Phương Đình thi văn tập
Related search result for "Nguyễn Văn Siêu"
Comments and discussion on the word "Nguyễn Văn Siêu"