Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nhạc Phi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tục Thông Chí: Nhạc Phi người đất Thang âm đời Tống, tự Băng Cử, thờ mẹ có hiếu, nhà nghèo nhưng rất chăm học, thích đọc "Tả Thị Xuân Thu", "Tôn Ngô binh pháp". Năm Tuyên Hòa (1119 - 1125), ông ứng mộ nhập ngũ. Khi có giặc Kim xâm lấn, Nhạc Phi đã từng cầm quân đánh bại Ngột Truật, quân Kim ở Chu Tiên trấn. Giữa lúc đó, tên gian thần Tần Cối chủ hòa, muốn dâng đất Hoài Bắc cho giặc. Lợi dụng lệnh vua, một ngày 12 lần triệu Nhạc Phi về kinh rồi đặt điều vu cáo hãm hại ông, bắt ông bỏ ngục. Bấy giờ ông mới 39 tuổi
Related search result for "Nhạc Phi"
Comments and discussion on the word "Nhạc Phi"