Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ninh Quang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía nam tỉnh Hải Dương. Diện tích 135,5km2. Số dân 157.700 (1997). Địa hình đồng bằng, đất phù sa. Sông Luộc chảy qua. Quốc lộ 17 chạy qua. Huyện có tên từ 1822, thuộc tỉnh Hải Dương, thuộc tỉnh Hải Hưng (1822), thuộc tỉnh Hải Hưng (1968-96), từ 6-11-1996 thuộc tỉnh Hải Dương, gồm 1 thị trấn (Ninh Giang) huyện lị, 27 xã
  • (xã) h. Ninh Hoà, t. Khánh Hoà
Related search result for "Ninh Quang"
Comments and discussion on the word "Ninh Quang"