Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sông vàng hai trận
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói việc Quan Vân Trường hai lần xuất trận chém Nhan Lương và Văn Xú ở sông Hoàng Hà (Sông vàng) để tạ ơn Tào Tháo mà về với Lưu Bị
  • Xem Quan Hầu, Núi đất ba lời
Related search result for "Sông vàng hai trận"
Comments and discussion on the word "Sông vàng hai trận"