Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tiếng Bặt bờ Tương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thơ vịnh loài vượn có câu:
  • Đề thời mạc cận tiêu tương ngạn
  • Minh nguyệt cô chu hữu lữ nhân
  • (Lúc kêu gần bờ sông Tiêu Tương , vì trong chiếc thuyền chờ dưới bóng trăng trong có người lữ khách)
  • ý nói nếu kêu để người lữ khách nghe tiếng sẽ gợi cho người ấy nổi buồn cố quốc tha hương
Related search result for "Tiếng Bặt bờ Tương"
Comments and discussion on the word "Tiếng Bặt bờ Tương"