Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Bình Trọng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1259 - Bảo Thái, Thanh Liêm, Nam Hà - 1285) Tướng trung nghĩa thời Trần Nhân Tông, thuộc dòng dõi Lê Đại Hành, đến đời Trần Thái Tông, ông được ban quốc tính. Trong trận kháng chiến chống Nguyên Mông lần II (1288), Trần Bình Trọng bị giặc bắt và bị giết (26-2-1285). Sau thắng lợi, được vua Trần truy phong tước Bảo Nghĩa Vương
Related search result for "Trần Bình Trọng"
Comments and discussion on the word "Trần Bình Trọng"